PDPA
PDPA

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA 
VERİ KORUMA POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ 

DOLUNAY KİMYEVİ MADDELER SAN. TİC. LTD.  ŞTİ. (“DOLUNAY KİMYA”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında, gerçek kişilere ait ve herhangi bir şekilde edindiği her türlü kişisel verinin toplanmasına, muhafazasına, üçüncü taraflara aktarılmasına, silme ve imha işlemlerine ilişkin gerekli her türlü hukuki, teknik ve idari gerekliliklerin tam anlamıyla yerine getirilmesini kurum politikalarından biri olarak benimsemiş bulunmaktadır.

DOLUNAY KİMYA, herhangi bir şekilde toplanan kişisel verilerin kaydedilmesi, kullanılması, paylaşılması, saklanması, silinmesi ve imhası süreçleri ile bunlara ilişkin prensipler hakkında çalışanlarını, aday çalışanlarını, tedarikçilerini, mevcut ve muhtemel müşterilerini, iştirakler dahil grup şirketi çalışanlarını ve müşterilerini http://www.dolunaykimya.com.tr/ web sitesini (“site”) kullananları, ziyaretçilerini ve DOLUNAY KİMYA ile ilişki içinde bulunan diğer gerçek kişileri veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirmek amacıyla işbu Aydınlatma Metni’ni hazırlamış ve ilan etmiştir. İşbu metin bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ SÜREÇLERİ
a)KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YOLLARI
DOLUNAY KİMYA kişisel verileri her tür yazılı, sözlü veya elektronik yöntemle edinmekte olup bunlar; http://www.dolunaykimya.com.tr/ web-sitesini ziyaret ettiğinizde, internet sitesi üzerinden her hangi bir talepte bulunduğunuz, kayıt olduğunuz, yazılı, sözlü veya görüntülü iletişime geçtiğinizde, DOLUNAY KİMYA’nın sunduğu ürün ve hizmetleri kullanmak için doğrudan DOLUNAY KİMYA’ya veya DOLUNAY KİMYA’nın iştirakleri, iş ortakları veya diğer üçüncü kişiler aracılığıyla yapmış olduğunuz başvurular esnasında, alım-satım, hizmet veya tedarik sözleşmeleri süreçlerinde; hizmet verilen/alınan kuruluşlar aracılığıyla, iş hukuku ilişkisi kapsamında veya DOLUNAY KİMYA ile bu sayılanlar dışında bir konuda ve yolla iletişime geçtiğinizde, internet arama motorları, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar aracılığıyla toplanmaktadır.
b)KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI 
Kişisel verilerinizin işlenmesi, kişisel verinin elektronik olan ya da elektronik olmayan yollarla (örneğin fiziki evrak) elde edilmesinden başlayarak, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması veya kullanılmasının engellenmesi ile bu kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesi işlemlerine kadar olan süreçteki tüm faaliyetleri kapsar.
DOLUNAY KİMYA, işbu metnin 1.a maddesinde belirtilmiş olan yol ve yöntemlerle edindiği kişisel verilerinizi, ticari faaliyetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, mal veya hizmet alım satım süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesi, finans, muhasebe ve hukuk işlerinin takibi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, genel iletişim faaliyetlerinin yapılması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, talep veya şikâyet süreçlerinin yönetimi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayları ve stajyerlerin başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş sözleşmesinden ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile diğer her tür insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve mercilere bilgi verilmesi, DOLUNAY KİMYA’nın tabi olduğu mevzuata uyum sağlanabilmesi amaçlarıyla Kanun’un 5/1 ve 6/2 maddelerinde belirtilen açık rıza şartına dayanarak ve aşağıda sayılan hallerde açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir.
Madde 5/2
(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Madde 6/3:
(3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AKTARIMI
DOLUNAY KİMYA tarafından edinilen kişisel verileriniz, verilen/alınan hizmetin amacına yönelik olup, söz konusu kişisel veriler yukarıda 1/ b maddesinde belirtilen “işlenme amaçları” kapsamında iş ortaklarımıza, şirketimizde kişisel verilerin toplanması ve muhafazası kapsamında yetkili çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, yetkili kamu kurumları ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Bununla birlikte, hiçbir şekilde üçüncü kişilere ticari amaçla devredilmez veya yukarıda sayılanlar dışında başka bir nedenle üçüncü taraflara aktarılmaz.

3. KVKK UYARINCA KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI
DOLUNAY KİMYA nezdinde işlenmiş olan kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi, aşağıda yazılı olan yollarla bize iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre başvurunuz en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak, başvurunuzun niteliğine veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun öngörmesi halinde bir ücret tahakkuk ettirilebilir. Kanun’un 11. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin hakları şunlardır:
•Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•Kanun’un ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan hangisi veya hangilerini kullanmak istediğinizi belirten talebinizi, http://www.dolunaykimya.com.tr/ adresinde ilan edilmiş olan formu doldurup, imzalı bir nüshasını “Katip Salih Sk. No: 28 Koşuyolu 34718 Kadıköy / İSTANBUL” adresine kimliğinizi doğrular belge ve bilgilerle birlikte bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu ve belgeleri dolunaykimya@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Başvuru Formu [link eklenmelidir.]

4. AYDINLATMA METNİ’NİN GÜNCELLENMESİ

DOLUNAY KİMYA, işbu Aydınlatma Metni ve Kişisel Verileri İşleme Yöntemini dönem dönem gözden geçirme, güncelleme, tadil etme, yenileme, değiştirme haklarını saklı tutar. Herhangi bir güncelleme durumunda, güncel metinler http://www.dolunaykimya.com.tr/ adresindeki web sitesinde yayınlanacaktır. Güncellenen şartlar, yayım tarihleri itibariyle yürürlüğe gireceklerdir. 

6. İLETİŞİM 
Her türlü soru, öneri veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin taleplerinizi aşağıdaki adreslerden bize ulaştırabilirsiniz.

Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini, aşağıdaki e-posta adresine iletmelidir. Bu halde 30 gün içerisinde yazılı şekilde cevap verilecektir. 

•E-Posta: info@dolunaykimya.com
•Kep Adresi: dolunaykimya@hs01.kep.tr 
•Adres: Katip Salih Sk. No:28 Koşuyolu Kadıköy / İSTANBUL
•Telefon: +90 216 327 82 42

İşbu bilgilendirme yazısı, Kanun’un 10. maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmıştır.

DOLUNAY KİMYEVİ MADDELER SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Son Güncelleme Tarihi:


Product Groups

Stabilizers
Impact Modifiers
Processing Aids
PE Waxes
Lubricants
Foaming Agent
Polymeric Plasticizers
Epoxidized Plasticizers
Pigments & Colored Materials
Metal Soaps
PVC Compunds
Other Additives
Applications

Profiles
Pipes
Fittings
Cables
Flexible-Soft PVC
Packaging
Films & Sheets
Foaming
PVC Conduits
Edge Banding
Solution Partners

Honeywell
KD Chem
Temix
Faci
Nuova
Amee
FP Pigments
Hubei
Previnil
Contact Us

Dolunay Kimyevi Mad.San. ve Tic.Ltd.Şti.

Kosuyolu, Katip Salih Sok. No.28
34718 Istanbul, TURKEY
+90(216) 327 82 42
info@dolunaykimya.com
Copyright © 2024 Dolunay Kimya | All rights reserved.

TR
PDPA
PDPA

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA 
VERİ KORUMA POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ 

DOLUNAY KİMYEVİ MADDELER SAN. TİC. LTD.  ŞTİ. (“DOLUNAY KİMYA”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında, gerçek kişilere ait ve herhangi bir şekilde edindiği her türlü kişisel verinin toplanmasına, muhafazasına, üçüncü taraflara aktarılmasına, silme ve imha işlemlerine ilişkin gerekli her türlü hukuki, teknik ve idari gerekliliklerin tam anlamıyla yerine getirilmesini kurum politikalarından biri olarak benimsemiş bulunmaktadır.

DOLUNAY KİMYA, herhangi bir şekilde toplanan kişisel verilerin kaydedilmesi, kullanılması, paylaşılması, saklanması, silinmesi ve imhası süreçleri ile bunlara ilişkin prensipler hakkında çalışanlarını, aday çalışanlarını, tedarikçilerini, mevcut ve muhtemel müşterilerini, iştirakler dahil grup şirketi çalışanlarını ve müşterilerini http://www.dolunaykimya.com.tr/ web sitesini (“site”) kullananları, ziyaretçilerini ve DOLUNAY KİMYA ile ilişki içinde bulunan diğer gerçek kişileri veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirmek amacıyla işbu Aydınlatma Metni’ni hazırlamış ve ilan etmiştir. İşbu metin bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ SÜREÇLERİ
a)KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YOLLARI
DOLUNAY KİMYA kişisel verileri her tür yazılı, sözlü veya elektronik yöntemle edinmekte olup bunlar; http://www.dolunaykimya.com.tr/ web-sitesini ziyaret ettiğinizde, internet sitesi üzerinden her hangi bir talepte bulunduğunuz, kayıt olduğunuz, yazılı, sözlü veya görüntülü iletişime geçtiğinizde, DOLUNAY KİMYA’nın sunduğu ürün ve hizmetleri kullanmak için doğrudan DOLUNAY KİMYA’ya veya DOLUNAY KİMYA’nın iştirakleri, iş ortakları veya diğer üçüncü kişiler aracılığıyla yapmış olduğunuz başvurular esnasında, alım-satım, hizmet veya tedarik sözleşmeleri süreçlerinde; hizmet verilen/alınan kuruluşlar aracılığıyla, iş hukuku ilişkisi kapsamında veya DOLUNAY KİMYA ile bu sayılanlar dışında bir konuda ve yolla iletişime geçtiğinizde, internet arama motorları, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar aracılığıyla toplanmaktadır.
b)KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI 
Kişisel verilerinizin işlenmesi, kişisel verinin elektronik olan ya da elektronik olmayan yollarla (örneğin fiziki evrak) elde edilmesinden başlayarak, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması veya kullanılmasının engellenmesi ile bu kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesi işlemlerine kadar olan süreçteki tüm faaliyetleri kapsar.
DOLUNAY KİMYA, işbu metnin 1.a maddesinde belirtilmiş olan yol ve yöntemlerle edindiği kişisel verilerinizi, ticari faaliyetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, mal veya hizmet alım satım süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesi, finans, muhasebe ve hukuk işlerinin takibi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, genel iletişim faaliyetlerinin yapılması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, talep veya şikâyet süreçlerinin yönetimi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayları ve stajyerlerin başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş sözleşmesinden ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile diğer her tür insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve mercilere bilgi verilmesi, DOLUNAY KİMYA’nın tabi olduğu mevzuata uyum sağlanabilmesi amaçlarıyla Kanun’un 5/1 ve 6/2 maddelerinde belirtilen açık rıza şartına dayanarak ve aşağıda sayılan hallerde açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir.
Madde 5/2
(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Madde 6/3:
(3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AKTARIMI
DOLUNAY KİMYA tarafından edinilen kişisel verileriniz, verilen/alınan hizmetin amacına yönelik olup, söz konusu kişisel veriler yukarıda 1/ b maddesinde belirtilen “işlenme amaçları” kapsamında iş ortaklarımıza, şirketimizde kişisel verilerin toplanması ve muhafazası kapsamında yetkili çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, yetkili kamu kurumları ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Bununla birlikte, hiçbir şekilde üçüncü kişilere ticari amaçla devredilmez veya yukarıda sayılanlar dışında başka bir nedenle üçüncü taraflara aktarılmaz.

3. KVKK UYARINCA KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI
DOLUNAY KİMYA nezdinde işlenmiş olan kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi, aşağıda yazılı olan yollarla bize iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre başvurunuz en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak, başvurunuzun niteliğine veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun öngörmesi halinde bir ücret tahakkuk ettirilebilir. Kanun’un 11. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin hakları şunlardır:
•Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•Kanun’un ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan hangisi veya hangilerini kullanmak istediğinizi belirten talebinizi, http://www.dolunaykimya.com.tr/ adresinde ilan edilmiş olan formu doldurup, imzalı bir nüshasını “Katip Salih Sk. No: 28 Koşuyolu 34718 Kadıköy / İSTANBUL” adresine kimliğinizi doğrular belge ve bilgilerle birlikte bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu ve belgeleri dolunaykimya@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Başvuru Formu [link eklenmelidir.]

4. AYDINLATMA METNİ’NİN GÜNCELLENMESİ

DOLUNAY KİMYA, işbu Aydınlatma Metni ve Kişisel Verileri İşleme Yöntemini dönem dönem gözden geçirme, güncelleme, tadil etme, yenileme, değiştirme haklarını saklı tutar. Herhangi bir güncelleme durumunda, güncel metinler http://www.dolunaykimya.com.tr/ adresindeki web sitesinde yayınlanacaktır. Güncellenen şartlar, yayım tarihleri itibariyle yürürlüğe gireceklerdir. 

6. İLETİŞİM 
Her türlü soru, öneri veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin taleplerinizi aşağıdaki adreslerden bize ulaştırabilirsiniz.

Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini, aşağıdaki e-posta adresine iletmelidir. Bu halde 30 gün içerisinde yazılı şekilde cevap verilecektir. 

•E-Posta: info@dolunaykimya.com
•Kep Adresi: dolunaykimya@hs01.kep.tr 
•Adres: Katip Salih Sk. No:28 Koşuyolu Kadıköy / İSTANBUL
•Telefon: +90 216 327 82 42

İşbu bilgilendirme yazısı, Kanun’un 10. maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmıştır.

DOLUNAY KİMYEVİ MADDELER SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Son Güncelleme Tarihi:


Product Groups

Stabilizers
Impact Modifiers
Processing Aids
PE Waxes
Lubricants
Foaming Agent
Polymeric Plasticizers
Epoxidized Plasticizers
Pigments & Colored Materials
Metal Soaps
PVC Compunds
Other Additives
Applications

Profiles
Pipes
Fittings
Cables
Flexible-Soft PVC
Packaging
Films & Sheets
Foaming
PVC Conduits
Edge Banding
Solution Partners

Honeywell
KD Chem
Temix
Faci
Nuova
Amee
FP Pigments
Hubei
Previnil
Contact Us

Dolunay Kimyevi Mad.San. ve Tic.Ltd.Şti.

Kosuyolu, Katip Salih Sok. No.28
34718 Istanbul, TURKEY
+90(216) 327 82 42
info@dolunaykimya.com
Copyright © 2024 Dolunay Kimya | All rights reserved.